یکی دیگر از موارد و حقوقی که حضرت بیان میدارند حق شکم است حَقُّ بَطْنِكَ أَنْ لَا تَجْعَلَهُ وِعَاءً لِلْحَرَامِ وَ لَا تَزِيدَ عَلَى الشِّبَعِ[1] دراین عبارت حضرت سجاد علیه السلام به دو نکته کلی اشاره میفرمایند:
به چه سخنی گوش ندهیم؟؟ به چه سخنی گوش بدهیم؟؟حضرت سجاد علیه السلام حق گوش را اینگونه تقسیم کرده اند : 1-جلوگیری از شنیدن غیبت 2-جلوگیری از شنیدن مواردی که شنیدن آنها جایز نیست ممکن است این سوال در ذهن مخاطب ایجاد شود که مگر شنیدن غیبت جزومواردحرام نیست
از میان حقوقی که برای اعضاء و جوارح بدن بر شمرده اند ، حقوق چشم دارای اهمیت بیشتری میباشد. چشم یکی از نعمتهای بزرگ خداوندی به انسان است .همین نعمت اگر در مسیر صحیح مدیریت و کنترل نشود میتواند انسان را نزد خداوند متعال از حیوانی پست تر کند.
کی دیگر از حقوقی که حضرت زین العابدین (علیه السلام) در روایت مشهور به رساله حقوق بیان میدارند حق افراد سالخورده و بزرگسال است. در فرهنگ دینی ملاک احترام به افراد ثروت و مقام نیست ، قدرت نیست از دیدگاه دینی ، ارزش ها و معيارهاى ديگرى براى اکرام و احترام
میتوان اینگونه بیان کرد که حضرت در این بیان به دو وظیفه فردی و اجتماعی شاگرد در قبال استاد اشاره داشته اند: 1-وظیفه فردی شاگرد در قبال استاد که: الف) نسبت به جایگاه استاد که شاگرد موظف است جایگاه استاد را محترم شمرده و به مقام و منزلت ایشان همواره