امام صادق علیه السلام فرمود: براستى كه بهترين ارثى كه پدران براى پسرانشان ميگذارند ادب است نه مال، زيرا مال از بين ميرود ولى ادب ميماند، مسعدة كه راوى حديث است میگويد: مقصود از ادب علم است.
روزگاری خواهد آمد که شهر قم و مردمان آن حجت بر دیگر مردمان باشند آن روزگار در زمان غیبت قائم ماست تا وقتی که ظهور کند و اگر آن نباشد زمين اهلش را فرو برد
مردى نزد امام صادق علیه السلام آمد و از تنگدستى شكايت كرد و در شكايت خود افراط نمود تا جايى كه نزديك بود اظهار گرسنگى كند. امام علیه السلام به او فرمود: اى مرد، آيا نماز شب مى‏خوانى؟
خدمت امام باقر عليه السّلام از غضب سخن بميان آمد. حضرت فرمود: همانا مرد غضب ميكند و تا داخل دوزخ نشود، هرگز راضى نگردد...
امام صادق عليه السّلام فرمود: اى سفيان هوشيار باش، و از رفتن در پى رياست بپرهيز كه هيچ كس در جستجوى آن بر نيامد مگر