رفتن به محتوای اصلی

الفبا

هجمه 22

بسم الله ال

حق شکم

یکی دیگر از موارد و حقوقی که حضرت بیان میدارند

حق گوش

به چه سخنی

حق چشم

از میان حقوقی که برای اعضاء و جوارح بدن بر شمرده

حق سالخورده

یکی دیگر از حقوقی که حضرت زین العابدین (علیه الس

Subscribe to مکتب شیعه