شب قدر شبی است که خداوند ارزش و قدرش را معادل یکهزار ماه قرار داده و در طول این ساعتهای نورانی، فرشتگان و روح را به خلیفه خدا در آن زمان نازل نموده و برکات این شب را از رحمت و مغفرتش را بر بندگان ارزانی می دارد.
2017/06/13
خداوند متعال در قرآن زنان پیامبر را فحشاء منع و نهی نموده است و بر این اساس برای این عده به عنوان «همسر پیامبر بودن» استثنایی قائل نشده است. از این رو هر یک از زنان پیامبر اگر از حدود خود تجاوز کنند به فحشاء مبتلا شده و مورد غضب حق متعال قرار می گیرند.
2017/06/11
بعثت رسول خدا یکی از بزرگترین نعمت های بود که برای نجات بشریت بوقوع پیوست.درابتدا بسیار با آن حضرت به مخالفت برخواستند. و عده ای اندک بااستقبال از دعوت پیامبرافتخارمقام سبقت گیرندگان به اسلام را کسب نمودند که یکی ازآن نیک اندیشان حضرت خدیجه بود
2017/06/06
تنها ازدواجى كه در جوانى پيامبر انجام پذيرفت ازدواج با خديجه بود و تا او زنده بود پيامبر با زن ديگرى ازدواج نكرد. پرثمرترین ازدواج پیامبر، ازدواج با خدیجه بود، زیرا نسل آن حضرت از طریق فاطمه دختر خدیجه باقی ماند.
2017/06/05
حضرت خدیجه يكي از بانوان نمونه‌اي است كه گرچه قسمت عمده‌اي از عمر خود را در دوره ي جاهليت گذرانده بود، اماهيچ گاه اخلاق و رفتار ناشایست مردم آن روزگار در زندگي ايشان راه پيدا نكرد.
2017/06/04