رفتن به محتوای اصلی

الفبا

دلیل بهره مندی ازامام (حجت) غائب

دلیل بهره م

آمیزه‌ای از دانش و بردباری
طبیعت انسان به گونه‌ای است که پیوسته به دنبال پیشرفت است چه پیشرفت های دنیوی و چه پیشرفت های اخروی . فرصت زندگی در دنیا زمینه خوبی برای بدست آوردن مراتب ترقی در دنیا و آخرت است. این فرصت به رنگ‌های مختلف برای همه وجود دارد و بستگی به همت افراد دارد که چه مقدار و از چه نوع را کسب کند.
علت ششم غیبت امام زمان (عج) وجود اسرار غیبی

حدیث منتخب هفته: حنان بن سدير از پدرش او از امام

Subscribe to مکتب شیعه