درقرآن مجید آیاتی وجود دارد دال براینکه تمام علوم وبیان تمام اشیاء درقرآن وجود دارد.آیاعلم این کتاب ومحتوای آن به شخص دیگری غیرازپیامبرصلی الله علیه وآله اعطا شده است؛بعدازپیامبرصلی الله علیه وآله برای یادگیری وفهمیدن وتفسسیرقرآن،بایدبه چه شخصی رجوع نمود؟