در سال 66 هجري، مختار بن ابو عبيده ثقفي به دعوي خونخواهي امام‏ حسين (ع) قيام کرد و آن جنبش بزرگ را در عراق پديد آورد. کار مختار در سايه دعوت به خاندان رسالت به سرعت بالا گرفت...