بت پرستان شعله بر بابُ اللَّهِ اکبر زدند... هیزم آوردند و بیت وحی را آذر زدند...