وضو بگيرم و در حال روزه با تكبير ...كنم مباهله با دشمنان حي غدير ...زبان حق شوم و آيه مباهله را ...به شأن فاطمه و شوهرش كنم تفسير
امشب از جام ولایت سر خوشم... از دل و جان باده را سر می کشم ...میکده دارد هوای دیگری ... در طرب آورده می را ساغری...
گر چـه امشب پـیـکـرم می سوزد از زهـر جفا...
گره گشای همه انبیا تو بودی و گره گشای همه مشکلات هستی تو