جبریل شدم بال و پرم را بدهم خرجیِ مسیر سفرم را بدهم
اى دختر عقل و خواهر دین وى گوهر دُرج عزّ و تمکین اى میوه ی شاخسار توحید همشیره ی ماه و دخت خورشید
ای نور که تابیده شدی بر ظلمات... ای مَقدم تو مایه ی خِیر و برکات ... در ارض و سماوات همه می گویند: بر نورِ دلِ موسی جعفر صلوات