ای مدینه آفتاب حسن سرمد را چه کردی؟ آن خدایی عبد آن عبد مؤیّد را چه کردی؟...
که نبی احمد مختار از ماست ، اولین مؤمن و صدیق علی حیدر کرار از ماست
کوتاه کن کلام ... بماند بقیه اش ... مرده است احترام ... بماند بقیه اش....   از تیرهای حرمله یک تیر مانده بود... آن هم نشد حرام ... بماند بقیه اش...
دوباره روضه ی آخر خدا به خیر کند ... دوباره داغ برادر خدا به خیر کند  ... دوباره بارش سنگ و دوباره پیشانی ... حدیث تیر مکرر خدا به خیر کند  ... 
توآبی وبه آب تورا احتیاج نیست.... پس این فرات بودکه باتو وضوگرفت .... کوچک نشد مقام تو نه...تازه کربلا ...باآبروي ریخته ات آبروگرفت...