مدینه! امامت کجا می رود؟...سفر کرده سوی خدا می رود...دل شب، غریبانه تنها حسین...نهان از همه چشم ها می رود
بهشت چیست جمال تو یا رسول الله ... درود بر تو و آل تو یا رسول الله ... الا که نخله ی طور آفرید در سینا... تجلیّات جمال تو یا رسول الله
امامی که در مهربانی به نام است بیا در حریم رضا بار عام است
در انتظار آمدنت پیر گشته ایم این جمعه هم گذشت،بیا أیهاالعزیز همراه کاروان که به مقتل رسیده اند ما را ببر به کرب و بلا أیهاالعزیز
گره گشای همه انبیا تو بودی و گره گشای همه مشکلات هستی تو