حریم قدس مرا جبرییل، دربان است...مزار کوچک من قبلۀ بزرگان است...اگرچه ابر سیاهی‌ست بر مه رویم...ز اشک دیده مزارم ستاره‌باران است...
دیگر دلم به سیر چمن وا نمی‌شود... دیگر نشاط، هم نفس ما نمی‌شود ...
ای سراپـا صفا ابـوطالب! یـاور مصطفا ابـوطالب! پای تا سر حقیقت ایمان حامی دین مروّج قـرآن