الا که مقدم تو مژده ی سعادت داشت ... به خاکبوسی راهت فرشته عادت داشت...
گاه بابا سخنش را به تو تنها میگفت ... چون نبی گرچه علی داشت به زهرا میگفت...
باز شده بی پرده پیدا حسن حی ذوالمنن... شد عیان در خانۀ چارم علی، دوّم حسن
بهشت چیست جمال تو یا رسول الله ... درود بر تو و آل تو یا رسول الله....
هر قطره ای که وصل به دریا نمیشود هر قامتی که قامت رعنا نمیشود این حرف آخر است که اول می آورم (هر یوسفی که یوسف زهرا نمیشود)...