ای سراپـا صفا ابـوطالب! یـاور مصطفا ابـوطالب! پای تا سر حقیقت ایمان حامی دین مروّج قـرآن
الا که مقدم تو مژده ی سعادت داشت ... به خاکبوسی راهت فرشته عادت داشت...
گاه بابا سخنش را به تو تنها میگفت ... چون نبی گرچه علی داشت به زهرا میگفت...