باز شده بی پرده پیدا حسن حی ذوالمنن... شد عیان در خانۀ چارم علی، دوّم حسن
بهشت چیست جمال تو یا رسول الله ... درود بر تو و آل تو یا رسول الله....
هر قطره ای که وصل به دریا نمیشود هر قامتی که قامت رعنا نمیشود این حرف آخر است که اول می آورم (هر یوسفی که یوسف زهرا نمیشود)...
عمه بیا کمک کن و رأسش به من بده عمه بیا نگر تو دمی میهمانیم ای عمه جان هنوز به بابا نگفته ام در وقت راه رفتن من می کشانیم
کاروان امام عاشورا