این کیمیا نظر چو نظر سوی ما کند بالله به لحظه ای مس دل کیمیا کند