بنال ای دل که دیگر ماتم آمد
شميم عاطفه در کوچه ها رها شده است دوباره هر شبِ من رنگ کربلا شده است
سلام باد به مسلم كه روح غيرت داشت شكوه هاشمي و دانش و فضيلت داشت سلام باد به مردي كه بر امام حسين به قدرِ وسعتِ صد كهكشان ، ارادت داشت
این کیمیا نظر چو نظر سوی ما کند بالله به لحظه ای مس دل کیمیا کند