شميم عاطفه در کوچه ها رها شده است دوباره هر شبِ من رنگ کربلا شده است
سلام باد به مسلم كه روح غيرت داشت شكوه هاشمي و دانش و فضيلت داشت سلام باد به مردي كه بر امام حسين به قدرِ وسعتِ صد كهكشان ، ارادت داشت
این کیمیا نظر چو نظر سوی ما کند بالله به لحظه ای مس دل کیمیا کند