رفتن به محتوای اصلی

قدم زنان کوچه های خاکی سامرا را در خیالم سپری می کنم تا اینکه آهسته و آرام به سرسرای بارگاه ملکوتی تان در سامرا نزدیک شوم...
از دور گنبد زیبای بارگاهتان نمایان می شود. همان گنبدی که چندی نمی گذرد پس از تخریب آن، باز شکل گنبد به خود گرفته است.

و همان بهانه ای می شود برای اینکه باران اشکهایم به روی آسمان خیالم سرازیر شوند.
السلام علیک یا علی النقی الهادی ...

سلام برخاندان نبوت
سرحد نهایت و بردباری و معرفت و رحمت
پیشوای ملتها، در اختیار دارنده نعمتها
ای ریشه و اصول نیکان و استوانه های خوبان
سلام بر جایگاه شناسایی خدا
ای نشانه پاکی و صداقت، گوهر دریای وجود
نقی، ای عطیه کوثر، یادآور حیدر
ای امید رویش فردا و چراغ هدایت انسان ها
تو ای فرشته ی سامرای قلب ها
ابوالحسن، ای جد صاحب الزمان و فرزند جواد