رفتن به محتوای اصلی
بحرطویل 8

بحرطویل6

بحرطویل4

بحرطویل3

بحرطویل2

بحر طویل1

الهی!...

چهل روز گذشت؛ خدا می داند!

چهل روز از مرثیه بی پایان خدا در خاک می گذرد و چهل عمره از بادیه پیمایان عرفا

اربعین است...

اربعين است....

Subscribe to نوای دل