رفتن به محتوای اصلی
تنها بیست و پنج بهار

چه اضطرابی دامن زمین را فر

من همان آهویم

خواب های خوب

می خواهم تا آنجا که دوست دارم، پربگیرم، اما تا بارگاه دوست راه

سرمقاله

بنام خداوندگار مهربانی

Subscribe to نوای دل