من چندین سال است که در تهران د رمجالس و محافل و منازل منبر می روم و افتخار نوکری جدّ مظلومم، امام حسین را دارم. یکی از شبها که حدود ساعت 9 شب پس از ختم منبر به منزل بر می گشتم صدای زنگ تلفن بلند شد.
جریان عاشورا و مصائب وارده بر اهل بیت رسول خدا و به طور خاص حضرت سید الشهداء با دو واژه و دو مفاهیم عجین گشته است.
مردم را به عظمت عاشورا آشنا کنید. سید الشهدا علیه السلام را آنچنان که در بیان رسول خدا هست، به مردم معرفی کنید، تا یک عده عوام نگویند: اینها افراط در عزاداری است. آنچه مردم در عزاداری برای او انجام بدهند، همه تفریط است. این عزا افراط ندارد.
سیدالشهدا علیه السلام بهترین وسیله ارتباط با خدا: همه اهل بیت علیهم السلام نور واحدند که خداوند آنان را بدین شکل ، اولین مخلوق خود قرار داد1 و لکن در این میان ، سیدالشهدا علیه السلام از ویژگی های خاصی برخوردار است .
بسیاری از مطالبی که نسبت خرافه و یا تحریف بدان ها داده شده در اثر عدم تحقیق کامل پیرامون مستندات آن واقعه است که چون فرد منتقد ، تحقیقی جامع در باب مستندات آن قضیه به شکل مستقیم نداشته ویاقرائن موجود دالّ بر تحقق آن واقعه به شکل غیر مستقیم را ملاحظه نکرده