از كسانى مباش كه بدون‏ عمل، به آخرت اميد دارند... از گناه باز مى ‏دارند، اما خود باز نمى ايستند، به كارهايى فرمان مى ‏دهند كه خود انجام نمى‏ دهند.
ابو عمرو شيبانى روايت كرده است: ديدم حضرت امام صادق عليه السّلام را كه بيلى در دست گرفته و پيراهن ضخیمی پوشيده بود و در باغ خويش کار مى‏كرد و عرق از پشت مباركش مى‏ريخت. گفتم: فداى تو شوم بيل را به من بده تا شما را کمک کنم!
امام صادق عليه السّلام: اگر گورها را بشكافند براى شما البته بنگريد كه بيشتر مرده ‏هاى شما براى چشم زدن مردند
امام صادق عليه السّلام: چشم زدن درست است و تو از آن بر خودت و از خودت بر ديگران در امان نيستى
حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام: بكوشيد كه وقت شما چهار بخش گردد: 1- ساعتى براى مناجات با خدا...