در اين روز در سال 38 ه‍ محمد بن ابى بكر در سن 28 سالگى به دستور معاويه و عمرو عاص به وسيله زهر به شهادت رسيد...
صبح دوازدهم يا سيزدهم ماه صفر سال 38 ه‍ لشكر امير المؤ منين (عليه السلام ) مهياى جنگ شدند، اما عمرو عاص حيله نمود و دستور داد تا قرآنها را بر سر نيزه كنند...
خاتمه جنگ صفين نبرد ليله الهرير در شب جمعه يازدهم ماه صفر سال 38 ه‍ بود.
شهادت عمار بن یاسر و خزیمة رحمة الله علیهما و پیروزی در نهروان
حضرت سلمان (رحمه الله )در سال 36 ه‍ در سن 250 سالگى - و بنابر نقلى 350 سالگى در مدائن از دنيا رفت .