و اما فرمایش او: بگو ملک الموت فرشته مرگ شما را میمیراند همو که برشما گمارده شده و فرمایش او: خداوند جانها را به هنگام مرگ قبض می کند و فرمایش او:فرستادگان ما جان او را می گیرند و آنها کوتاهی نمی کنند و فرمایش او: همان کسانی که فرشتگان جانشان را می ستانند
اما فرمایش خدای عزوجل: در آن روز چهره هایی شادابند و به سوی پروردگار خود می نگرند و فرمایش او: چشمها او را درنمی یابند و اوست که چشمها را درمی یابد. و فرمایش او: بار دیگر او را نزد سدرة المنتهی مشاهده کرد و فرمایش او: در آن روز شفاعت سودی نبخشد
اما فرمایش خدای عزوجل: خدا را فراموش کردند پس ما آنها را فراموش کردیم یعنی آنها در دنیا خدا را فراموش کردند و بندگی او را نکردند پس آنها را در آخرت فراموش کردیم یعنی برای آنها ثوابی قرار ندادیم پس از خیر و پاداش آنها را وامی گذارد و همین طوراست تفسیر
مولا علی علیه السلام به او فرمودند: وای بر تو آنچه را در آن شک کردی بیاور. عرض کرد: باز می یابم که خدای عزوجل می فرمایدکه در آن روز چهره هایی شادابند و به سوی پروردگار خود می نگرند و باز می فرماید: چشمها او را در نمی یابند و اوست که چشم ها را در می یابد
در آنچه از کتاب خداوند عزوجل شک و تردید نمودی آن را بیاور. آن مرد گفت: در کتاب خدا چنین یافتم که می فرماید: پس امروز آنها را فراموش می کنیم همانگونه که آنها امروزشان را فراموش کردند و باز می فرماید: خدا را فراموش کردند پس خداوند هم آنان را فراموش نمود و