اما معنای دوم کتاب که علی بن ابی طالب علیه السلام باشد: ابوبصیر می گوید: امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند: کتال علی علیه السلام است که هیچ گونه شکی در آن نیست، مایه هدایت برای پرهیزکاران است یعنی بیان روشنی برای شیعیان ماست.
ای مردم از آنچه خداوند بیان داشته بهره مند شوید و پند و اندرز های او را بپذییرید و نصیحت هایش را قبول نمائید...آگاه باشید این قرآن پند دهنده ای است که فریب نمی دهد و هدایت کننده ای است که گمراه نمی کند...
ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین این کتابی است که شک و تردیدی در آن راه ندارد و مایه هدایت پرهیزکاران است. در این آیه نکاتی حائز اهمیت است:
و اما حم معنایش این است: الحمید المجید یعنی او ستوده و بزرگوار است. اما حمعسق معنایش این است: الحلیم المثیب العالم السمیع القادر القوی یعنی او بردبار پاداش دهنده و دانا و شنوا و توانای قدرتمند است. و اما ق پس آن کوهی است که زمین را احاطه کرده و دربرگرفته
در ابتدای 29 سوره در قرآن حروف مقطعه یا بریده آمده که به آن حروف نورانی هم می گویند. آنها به ظاهر معنایی در بر ندارند ولی از کلمات پر رمز و راز این کتاب است که به جز راسخین در علم ائمه اطهار علیهم السلام کسی به حقیقت آن راه نبرده و نخواهد برد.