وارد کردن سر مطهر امام حسین علیه السلام به شام و ورود اسرای اهل بیت علیهم السلام به شام وشروع جنگ صفین
آیا محرم آغاز سال قمری است؟ وماجراى شعب ابى طالب (عليه السلام ) وجنگ ذات الرقاع واولين جمع آورى زكات و قیام مردم مدینه علیه یزید (قیام حره)
در اين روز در سال نهم هجرت ، ابوبكر از تبليغ سوره برائت عزل شد.