رفتن به محتوای اصلی
تصویر

تا می شود زچشمه توحید جوگرفت

 

ازدست هرکسی که نباید سبوگرفت

 

توآبی وبه آب تورا احتیاج نیست

 

پس این فرات بودکه باتو وضوگرفت

 

کوچک نشد مقام تو نه...تازه کربلا

 

باآبروي ریخته ات آبروگرفت

 

شرم زیاد توهمه راسمت توکشید

 

این آفتاب بود که با ماه خوگرفت

 

دیگربراي اهل بهشت آرزوشدي

 

وقتی عمودازسرتوآرزو گرفت

 

خیلی گران تمام شداین آب خواستن

 

یک مشک ازقبیله ما یک عموگرفت

 

ازآن به بعدبودصداهاضعیف شد

 

ازآن به بعد بودکه راه گلوگرفت

 

 

....

 

 

زینب شده شکسته غرورش،شنیده اي؟

 

دست کسی به کنج النگوي اوگرفت

 

درکوفه بیشتربه قدت احتیاج داشت

 

باآستین پاره نمی شدکه روگرفت

 

....