رفتن به محتوای اصلی
تصویر

دوباره روضه ی آخر خدا به خیر کند 
دوباره داغ برادر خدا به خیر کند 

دوباره بارش سنگ و دوباره پیشانی 
حدیث تیر مکرر خدا به خیر کند 
 

دوباره خاطره ی بوسه گاه پیغمبر 
دوباره شمر ستمگر خدا به خیر کند 

به روی سینه نشسته دوباره با خنجر 
شروع می کند از سر خدا به خیر کند 

یکی به روی بلندی، یکی بر آن گودال 
نشسته مادر و دختر خدا به خیر کند 

دوباره تاختن اسب تازه نعل شده 
به روی جسم مطهر خدا به خیر کند 

دوباره سرقت و خلخال و آتش و خیمه 
دوباره غارت معجر خدا به خیر کند