رفتن به محتوای اصلی

هم بانگ نوحه غلغله در شش جهت فکند

زین العباد رفت ز دنیا

... مبارکش

این جا همیشه کرب و بلا بود و گریه بود

آب و عطش

سه ساله و اصغر برابرش

خون گریه کرد.

در غم او هم علی گریست

هم گریه در ملائک هفت آسمان فتاد...