رفتن به محتوای اصلی
 
 
غمی به وسعت عالم نشسته بر جانش
تمام ناحیه خیس از دو چشم گریانش
 
سلام کرد به جدش...سلامی از سر صدق
سلام آن که کند جان  فدای  جانانش
 
سلام آن که سرازیر می شود هر روز
 به جای اشک روان ،سیل خون ز چشمانش
 
نیامدی...