رفتن به محتوای اصلی

خاتمه جنگ صفين نبرد ليله الهرير در شب جمعه يازدهم ماه صفر سال 38 ه‍ بود. در آن شب سپاه معاويه از شدت سرما مانند سگ صدا مى كردند، چون هرير به صداى سگ مى گويند.
امير المؤ منين (عليه السلام ) ذوالفقار به دست و سوار بر اسب پيامبر (صلى الله عليه و آله ) شمشير مى زد و به هر شمشيرى كه مى زد تكبير مى گفت و شجاعى را به خاك مى افكند. مقتولين به دست آن حضرت در آن شب بيش از 500 نفر نقل شده است ، و تا صبح مشغول جنگ بودند به گونه اى كه ذوالفقار چند مرتبه خميده شد و آن بزرگوار با زانوى مبارك آن را راست نمودند.
در اين جنگ جمعى از لشكر امير المؤ منين (عليه السلام ) به شهادت رسيدند، كه از جمله آنها عمار ياسر، اويس قرنى ، هاشم مرقال ، پسر هاشم خزيمه بن ثابت ، صفوان بن حذيفه و عبدالله بن بديل با برادرش ‍ عبدالرحمن بن بديل ، عبدالله بن حارث برادر مالك اشتر، كه از خواص امير المؤ منين (عليه السلام ) بودند.
از لشكر معاويه جمع كثيرى به درك واصل شدند، و اين جنگ 14 ماه به طول انجاميد. سرانجام با حيله عمرو عاص و نفاق عده اى مثل اشعث بن قيس كندى كار به حكميت كشيد. (منتخب التواريخ : ص 163 - 164.)