رفتن به محتوای اصلی

کاش آن زمان که کشتی آل علی شکست

و شاه تشنه کنار علی رسید

اول کمی نگاه نمود و سپس شکست

بعد

نگاهی دوباره کرد

اول سرش، تنش

و کجا شد؟ قطعه ی...

باید دوباره ساخت علی را

ز اشک او

عالم تمام غرقه‌ی دریای خون شدی...