شیعه که خود را پیروان اهل بیت علیهم السلام می داند افضل پس ازپیامبراکرم صلی الله علیه وآله را امیرالمؤمنین وسپس اولاد طاهرین آن حضرت قلمداد می کند وبراین ادعا ادله فراوانی اقامه می نماید . یکی ازاین ادله ، آیه شریفه مباهله است

جدیدترین ویترین ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ