از آب هم مضایقه کردند اصغرم ، پس از چه رو به سینه‌ی من چنگ می‌زنی ؟ شرمنده‌ام حسین علی را ببر ولی... از او مواظبت کن و...

جدیدترین ویترین ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ