لاف عشقت نزنم، چونکه عاشق شدنت کار عیساست ، و من عاشق زندگی دنیایم ، پای گوشی و نت و درس و... تو تنها جمعه

جدیدترین ویترین ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ