IN THE NAME OF ALLAH

شبکه های اجتمایی

اسلایدر تبلیغات

اسلایدشو

سه محتوای آخر

یکی از بزرگترین محنتهای عصر حیات امام هفتم علیه السلام دشمنی های سرسخت خلفای بنی العباس است. هارون که خود را در برابر مقامات الهی حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام و جاذبه حضرتش در میان مردم خوار و ذلیل می دید، از هر راهی که ممکن بود میکوشید تا بنی هاشم ...
اما فرمایش خدای عزوجل: در آن روز چهره هایی شادابند و به سوی پروردگار خود می نگرند و فرمایش او: چشمها او را درنمی یابند و اوست که چشمها را درمی یابد. و فرمایش او: بار دیگر او را نزد سدرة المنتهی مشاهده کرد و فرمایش او: در آن روز شفاعت سودی نبخشد
در پیوست مباحث انواع بهره مندی از وجود امام غائب درمقاله قبلی اشاره شد که یکی از مهم ترین آثارامام غائب وبهره مندی از آن حضرت درشبهای قدر اختصاص دارد دارد اینک دسته دوم از روایات این باب