نگرفت دست دهر گلابی به غیر اشک ،در ماتم تو ،پور حسن قد کشیده ای؟ ، پاسخ بده ،رمق به تنت نیست.زنده ای؟

جدیدترین ویترین ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ