به ابى الحسن الرّضا عليه السّلام عرض كردم كه چگونه بود كه مردم از تبعيّت علىّ علیه السلام دست برداشتند و مايل بغير او شدند با اينكه برترى او را ميدانستند

جدیدترین ویترین ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ